Valid HTML 4.01!

Pamięć w systemach rozproszonych - 2

Spis treści


Literatura


Modele spójności

Wprowadzenie i spójność ścisła

Ze względów wydajnościowych przy realizacji dostępu do pamięci dzielonej korzysta się z:

W pewnych sytuacjach jest do przyjęcia pewien stopień niespójności danych. Najczęściej jednak aplikacje mają pewne oczekiwania co do sposobu, w jaki powinna się zachowywać pamięć.

Przykład (inicjalnie a = b = 0):


  Proces 1         Proces 2
   br:=b;          a := a+1;
   ar:=a;          b := b+1;
   if (ar>=br) then 
     print("OK");

Nie stosuje się żadnej synchronizacji na poziomie aplikacji.

Jakich kombinacji wartości można intuicyjnie oczekiwać:


   ar = 0, br = 0
   ar = 1, br = 0
   ar = 1, br = 1

Czyli zawsze ar >= br i proces 1 wydrukuje OK.

Realizacja pamięci dzielonej może jednak dopuszczać sytuację, gdy aktualizacja zmiennych a i b jest dostarczana zarządcy kopii używanych przez proces 1 w zmienionej kolejności.

Modele spójności pamięci różnią się odpowiedzią na następujące pytanie: jeśli ma nastąpić czytanie komórki pamięci, to które ze skutków zapisywania tej komórki kandydują ze swoimi wartościami jako możliwe wyniki czytania?

Model spójności jest zasadniczo kontraktem między procesami a pamięcią. Zgodnie z tym kontraktem jeśli procesy zgodzą się podporządkować pewnym zasadom, to pamięć obiecuje zachowywać się poprawnie.

Najsilniejsza wersja modelu pamięci nosi nazwę spójności ścisłej i spełnia następujący warunek: Wszystkie zapisywane wartości są natychmiast dostępne dla wszystkich procesów - czytanie dostarcza zawsze najnowszą zapisaną wartość istniejącą w chwili, kiedy jest wykonywane.

Przyjmijmy następującą notację:

Rysunek: zachowanie z punktu (a) jest zgodne z modelem spójności ścisłej, a zachowanie z punktu (b) nie jest zgodne. (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)

Do głównych modeli spójności dających się praktycznie urzeczywistniać w implementacjach pamięci dzielonej należą: spójność sekwencyjna i modele oparte na spójności słabej.


Spójność sekwencyjna

Spójność sekwencyjna:

Wynik dowolnego wykonania operacji na pamięci jest równoważny temu, co otrzymuje się przy spełnieniu następujących warunków:

Oznacza to w szczególności, że każdy przeplot operacji czytania i pisania pochodzących od poszczególnych procesów jest akceptowalnym zachowaniem, ale wszystkie procesy muszą widzieć dokładnie taki sam przeplot.

Rysunek: zachowanie z punktu (a) jest zgodne z modelem spójności sekwencyjnej, a zachowanie z punktu (b) nie jest zgodne. (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)

Spójność sekwencyjna jest podobna do szeregowalności na zasadzie jednej kopii (dotyczącej transakcji): skutki transakcji wykonywanych przez różnych klientów na zwielokrotnionych obiektach danych będą takie same, jak gdyby wykonywano je po jednej w danej chwili na pojedynczych obiektach danych.

Taki model spójności pamięci można zrealizować za pomocą jednego serwera utrzymującego wszystkie dane dzielone i obsługującego żądania procesów dotyczące operacji czytania i pisania (serwer utrzymywałby globalne uporządkowanie operacji na pamięci).


Spójność słaba

Spójność słaba:

(1) W tym modelu zakłada się, że nie wszystkie operacje na pamięci muszą być spójne sekwencyjnie, wystarczy, że warunek ten będą spełniały operacje synchronizacyjne. Osłabienie spójności dotyczy więc typu dostępu. (2) Proces nie będzie dopuszczony do zmiennej synchronizacyjnej zanim wszędzie nie zakończy się wykonanie wszystkich poprzedzających operacji pisania. (3) Proces nie będzie dopuszczony do żadnej operacji czytania i pisania zanim nie zakończy się wykonanie wszystkich poprzedzających operacji na zmiennych synchronizacyjnych.

Zgodnie z wymaganiem (1) wszystkie procesy widzą wszystkie operacje na zmiennych synchronizacyjnych w tej samej kolejności. Zgodnie z wymaganiem (2) synchronizacja flushes the pipeline - wymusza wszędzie dokończenie wszystkich rozpoczętych lub nawet gdzieś lokalnie zakończonych, ale nie wszędzie rozpropagowanych operacji pisania. Zgodnie z wymaganiem (3) kiedy wykonuje się operację na danych wszystkie wcześniejsze operacje synchronizacyjne musiały się już zakończyć.

W odróżnieniu od innych modeli spójności, słaba spójność wymusza spójność grupy operacji, a nie pojedynczych zapisów i odczytów.

Obiekty mogą mieć wartości niespójne podczas pobytu procesu w sekcji krytycznej, ale wtedy są niedostępne dla innych procesów.

Rysunek: zachowanie z punktu (a) jest zgodne z modelem spójności słabej, a zachowanie z punktu (b) nie jest zgodne. (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)


Spójność na wyjściu

Problem ze słabą spójnością polega na tym, że gdy ktoś sięga do zmiennej synchronizacyjnej to, nie wiadomo, czy robi to, gdyż skończył zapisywać współdzielone zmienne, czy też gdyż zaraz zacznie je czytać. W rezultacie trzeba wykonać akcję wymaganą w obu przypadkach, czyli rozpropagować operacje zapisu do wszystkich lokalnych kopii i zebrać wszystkie zapisy wykonane na lokalnych kopiach. W celu rozróżnienia tych dwóch przypadków potrzeba dwóch rodzajów zmiennych synchronizacyjnych lub operacji.

Zapewnia je spójność na wyjściu (lub zwalniania, ang. release consistency). Operacja acquire oznacza chęć wejścia do sekcji krytycznej, a operacja release wyjście z sekcji krytycznej.

Spójność na wyjściu gwarantuje, że kiedy proces wykona acquire, wszystkie lokalne kopie chronionych danych zostaną uzgodnione ze zdalnymi kopiami. Podczas wykonywania release zmodyfikowane dane chronione są propagowane do innych kopii. Wykonanie acquire nie gwarantuje, że lokalne modyfikacje zostaną natychmiast wysłane do zdalnych kopii. Podobnie wykonanie release nie gwarantuje importu zmian z innych kopii.

Rysunek: zachowanie zgodne z modelem spójności na wyjściu. (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)


Spójność na wejściu

Zgodność na wejściu (ang. entry consistency) wymaga, aby KAŻDA zwykła zmienna dzielona była związana z pewną zmienną synchronizacyjną. Gdy na zmiennej synchronizacyjnej jest wykonywana operacja acquire, tylko dane związane z tą zmienną synchronizacyjną są uzgadniane.

Rysunek: zachowanie zgodne z modelem spójności na wejściu. (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)


Podsumowanie modeli spójności

W tej tabeli opisano modele spójności nie korzystające z operacji synchronizacyjnych:

Spójność Opis
Ścisła Absolutne uporządkowanie w czasie wszystkich operacji na zmiennych dzielonych
Sekwencyjna Wszystkie procesy widzą wszystkie operacje na zmiennych dzielonych w tej samej kolejności. Operacje te nie są uporządkowane w czasie

W tej tabeli opisano modele spójności korzystające z operacji synchronizacyjnych:

Spójność Opis
Słaba Można zakładać, że zmienne dzielone są uzgodnione jedynie po wykonaniu synchronizacji
Na wyjściu Zmienne dzielone są uzgadniane podczas opuszczania sekcji krytycznej
Na wejściu Zmienne dzielone związane z sekcją krytyczną są uzgadniane na wejściu do sekcji krytycznej

Możliwości aktualizacji

Aktualizacja przy zapisywaniu:

Aktualizacje wykonywane przez proces mają zasięg lokalny i są rozsyłane do wszystkich innych zarządców kopii posiadających kopie aktualizowanego obiektu, którzy natychmiast zmieniają swoje kopie. Czytanie odbywa się bez wymiany komunikatów. Model: wielu czytelników, wielu pisarzy.

Spójność sekwencyjną można uzyskać stosując rozsyłanie komunikatów zapewniające ich całkowite uporządkowanie. Gwarantuje ono, że we wszystkich procesach kolejność aktualizacji jest taka sama.

Unieważnianie przy zapisywaniu:

Jest stosowane powszechnie w modelu z wieloma czytelnikami i jednym pisarzem. Obiekt dostępny do czytania można kopiować bez ograniczeń. Jeśli proces spróbuje go zapisać, to najpierw rozsyła się do posiadaczy kopii komunikat z żądaniem unieważnienia i dopiero po uzyskaniu od nich potwierdzeń może nastąpić pisanie. Na czas pisania blokuje się dostęp do obiektu innym procesom. Po pewnym czasie pisarz oddaje sterowanie i po rozesłaniu aktualizacji dostęp uzyskują inne procesy.

Schemat ten zapewnia spójność sekwencyjną. W modelu spójności zwalniania opóźnia się rozsyłanie unieważnień.


Spójność sekwencyjna i system Ivy

Prace na ten temat pochodzą z 1986 roku (Li & Hudak). W DSM przestrzeń adresowa jest podzielona na strony, a strony są rozproszone po różnych komputerach. Kiedy CPU odwołuje się do strony, która nie jest dostępna lokalnie, jest generowane przerwanie braku strony i system operacyjny sprowadza stronę ze zdalnej pamięci i restartuje instrukcję (czyli tak jak w standardowej pamięci wirtualnej, tylko, że rolę pamięci dyskowej pełni zdalny RAM).

Rysunek: stronicowany DSM (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)

Podstawowe cechy stronicowanego DSM:

Algorytmy stosujące unieważnianie przy zapisywaniu korzystają z ochrony stron do wymuszania spójności. Procesy czytające dostają wyłączne prawo do czytania, piszące - wyłączne prawo do czytania i pisania.

Proces mający najnowszą wersję strony p: właściciel(p).

Zbiór procesów mających kopie strony p: zbiór_kopii(p).

Procedura obsługi błędu strony, gdy proces Pw próbuje pisać na stronie p, do której nie ma żadnego dostępu lub dostęp tylko do czytania:

Procedura obsługi błędu strony, gdy proces Pr próbuje czytać stronę p, do której nie ma prawa dostępu:

Protokół unieważniania:

 1. Jak dla danej strony p znaleźć proces właściciel(p)?
 2. Gdzie przechowywać zbiór_kopii(p)?

Algorytm scentralizowanego zarządcy:

Implementacja zarządcy, która pozwala rozwiązać problem wąskiego gardła:


Spójność zwalniania i system Munin

Spójność zwalniania jest słabsza od spójności sekwencyjnej, ale jest tańsza w realizacji i semantycznie akceptowalna dla programistów.

Operacje synchronizacyjne w systemie Munin: acquireLock, releaseLock, waitAtBarrier.

Program musi stosować synchronizację, aby zapewnić, że aktualizacje staną się widoczne dla innych procesów. Rozsyłanie aktualizacji można odwlekać do wykonania zwolnienia, można je zbierać i przesyłać w jednym komunikacie, można przesyłać tylko ostateczną wartość każdego z obiektów danych.

Realizacja spójności zwalniania w systemie Munin:

W systemie Munin zrealizowano różne protokoły spójności stosowane w odniesieniu do poszczególnych obiektów danych. Programistom dostarczono mały standardowy zbiór adnotacji do zastosowania do obiektów danych (standardowe zestawy parametrów tych protokołów):


Rozproszona pamięć dzielona z obiektami

Procesy na wielu maszynach współdzielą abstrakcyjną przestrzeń wypełnioną obiektami. Zarządza nimi automatycznie system wykonawczy języka programowania. W szczególności decyduje o położeniu obiektów.

Korzyści:


Linda

Możliwość rozbudowania dowolnego języka o zestaw prymitywów synchronizacyjnych (np. C-Linda, Fortran-Linda).

Przestrzeń krotek i operacje na krotkach:


  ("abc", 2, 5)
  ("macierz-1", 1, 6, 3.14)
  ("rodzina", "jest siostrą", "Alicja", "Elżbieta")

  out("abc", 2, 5) - wstawia krotkę do przestrzeni
  in("abc", 2, i) - wyjmuje krotkę z przestrzeni
  read("abc", 2, i) - sprawdza istnienie krotki w przestrzeni

Paradygmat programowania: model powielonych pracowników


  out("pula-zleceń", "zlecenie")
  in("pula-zleceń", moje-zlecenie)

Implementacja:

Preprocesor czyta program w Lindzie i przekształca go w program w języku bazowym. Operacje na krotkach są realizowane podczas wykonania programu przez system wykonawczy Lindy.

Problemy:

Każda krotka ma sygnaturę typu (uporządkowana lista typów pól). Pierwsze pole jest zwykle napisem. Dzieli się przestrzeń krotek na podprzestrzenie o tej samej sygnaturze i pierwszym polu. Pozwala to ograniczyć (a więc usprawnić) przeszukiwanie. Każdą podprzestrzeń organizuje się jako tablicę haszującą z i-tym polem krotki jako kluczem.

W multiprocesorze: podprzestrzenie można zaimplementować jako tablice haszujące w pamięci wspólnej. Na czas wykonania in i out blokuje się dostęp do podprzestrzeni.

W multikomputerze: jeśli jest dostępne rozgłaszanie, to powiela się w całości podprzestrzenie na wszystkich maszynach. Podczas realizacji out rozgłasza się nową krotkę i wprowadza do każdej podprzestrzeni. Podczas realizacji in pobiera się ją z lokalnej podprzestrzeni i usuwa z pozostałych maszyn (dwufazowe wykonanie, ang. two-phase commit).

Inne rozwiązanie: out wykonuje się lokalnie, in powoduje rozgłoszenie wzorca krotki. Jeśli zostanie przesłana więcej niż jedna krotka, to nadmiarowe traktuje się jak lokalne out.

Inne rozwiązanie: częściowe powielanie - połączenie dwóch poprzednich metod (wszystkie maszyny tworzą logiczną macierz: out jest rozgłaszane wzdłuż wiersza tej macierzy, a in wzdłuż kolumny).


Orca

Współdzielone obiekty

Dozory: jeśli wszystkie dozory danej operacji są fałszywe, to wstrzymuje się proces do czasu, aż jeden stanie się prawdziwy. Następnie wykonuje się blok instrukcji związany z prawdziwym dozorem.


OBJECT IMPLEMENTATION stack;
  top: integer;
  stack: ARRAY [integer 0..N - 1] OF INTEGER;

  OPERATION push(item: integer);
  BEGIN
   GUARD top < N DO
     stack[top] := item;
     top := top + 1;
  END

  OPERATION POP(): integer;
  BEGIN
   GUARD top > 0 DO
     top := top - 1;
    RETURN stack[top];
  END:
BEGIN
  top := 0;
END;

Tworzenie procesów: fork tworzy na wskazanym procesorze proces wykonujący wskazaną procedurę; można mu przekazać obiekt jako parametr. System wykonawczy realizuje iluzję pamięci dzielonej. Operacje na obiektach dzielonych są atomowe, wzajemnie wykluczające się i sekwencyjnie zgodne (jeśli dwa niezależne procesy wstawią na stos, odpowiednio, 3 i 4, to każdy inny proces wykonujący top zauważy na stosie to samo.


  s: stack; 
  for i in 1..n do fork proc(s) on i; od;

Każdy z obiektów może być (niezależnie od innych) w stanie: pojedynczy lub powielony; stan obiektu może się zmieniać. Obiekt powielony jest obecny na wszystkich maszynach, na których znajduje się używający go proces. Możliwe przypadki:

Rysunek: operacje na obiektach (źródło: Tanenbaum, Distributed Systems)


©Janina Mincer-Daszkiewicz