A. Przykład wykorzystania biblioteki JODL

Najprostszy sposób wykorzystania biblioteki JODL wymaga użycia jedynie dwóch klas. Zadanie realizowane w tym przykładzie to generowanie dużych liczb pierwszych. Tworzone liczby są zadanej długości oraz są pierwsze z prawdopodobieństwem nie mniejszym od zadanego[*]. Klasa GenerateAPrime realizująca zadanie jest przedstawiona na wydruku A.1. Ponieważ dziedziczy ona po klasie TaskAdapter, zamiast bezpośrednio implementować interfejs Task, są w niej zdefiniowane jedynie metody doIt() oraz size().

Metoda doIt() wczytuje z bazy danych parametry generowanej liczby (wartości bits i certainty), w pętli tworzy kolejne liczby o zadanej długości, aż utworzona liczba będzie pierwsza z zadanym prawdopodobieństwem, po czym zapisuje wygenerowaną liczbę do bazy danych. Metoda przekazuje wartość false, jeśli wystąpił jakiś błąd (klauzula catch), w przeciwnym wypadku przekazuje wartość true.

Metoda size() przekazuje iloczyn długości liczby oraz prawdopodobieństwa, że jest ona pierwsza. Spodziewany czas wygenerowania odpowiedniej liczby rośnie wraz z wartością tego iloczynu.

Wydruk A.1: Klasa GenerateAPrime
package jodl.example.prime;

import jodl.task.TaskAdapter;
import jodl.db.SQL;
import jodl.util.*;

import java.sql.Connection;
import java.math.BigInteger;
import java.util.*;

public class GenerateAPrime extends TaskAdapter {

 int bits = 1;
 int certainty = 1;

 public boolean doIt()
 {
  try {
   String[] val = SQL.getRow(dbConnection,
    "select bits, certainty from prime where prime_id = " + taskId);

   bits = Conv.string2int(val[0]);
   certainty = Conv.string2int(val[1]);

   BigInteger bigint;

   do {
    bigint = new BigInteger(bits,
     new Random((new Date()).getTime()));
   } while (!bigint.isProbablePrime(certainty));

   SQL.execute(dbConnection,
    "update prime set number = '" + bigint +
    "' where prime_id = " + taskId);

   return true;
  } catch (Exception e) {
   return false;
  }
 }

 public int size()
 {
  return bits*certainty;
 }

}

Drugą klasą niezbędną do uruchomienia przykładu jest klasa Primes (wydruk A.2). Pokazuje ona sposób zainicjowania i uruchomienia biblioteki JODL i jej głównego elementu, klasy Server. Wywołanie metody run() powoduje wykonanie wszystkich zadań z rodziny jodl_example_prime. Po zakończeniu jej działania wyświetlane są wygenerowane przez klasę GenerateAPrime liczby.

Wydruk A.2: Klasa Primes
package jodl.example.prime;

import jodl.server.*;
import jodl.task.*;
import jodl.db.*;

import java.sql.*;

public class Primes {

 public static void main(String[] args)
 {
  try {

   Server server = new Server(args);
   Family primes = server.getFamilyInstance("jodl_example_prime");
   server.run(primes);

   String[] numbers = SQL.getArray(server.getDBConnection(),
    "select number from prime");
   for (int i = 0; i < numbers.length; i++)
    System.out.println(numbers[i]);

  } catch (Exception e) {
   e.printStackTrace();
  }
 }
}

Aby uruchomić zaprezentowany w tym dodatku przykład, należy między innymi odpowiednio skonfigurować bazę danych, tak aby zawierała informacje o zadaniach z rodziny jodl_example_prime. Szczegółowe instrukcje uruchomienia tego przykładu oraz niezbędne pliki można znaleźć na stronie biblioteki JODL pod adresem http://www.cern.ch/slopiens/jodl.
Sebastian Łopieński